REGULAMIN Świadczenia Usług Przez EduKatorek

1.Definicje:

a) Organizator EDUKATOREK z siedzibą w Łodzi, ul. Pogonowskiego 90 podlegający pod Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja,Oddział w Łodzi;

b) Uczestnik  osoba biorąca udział w zajęciach, warsztatach lub korzystająca z innych usług określonych w ofercie Organizatora;
c) Klient  osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora w imieniu własnym
lub na rzecz innego Uczestnika;
d) Opiekun  rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną czasowo do opieki nad dzieckiem;
e) Usługi  zajęcia, warsztaty, opieka nad dziećmi oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione
w odrębnej ofercie;

 

2.Postanowienia ogólne:

a) Organizator świadczy następujące Usługi:

  • organizacja zajęć edukacyjnych, adaptacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży oraz dzieci wraz z rodzicami;

  • organizacja warsztatów dla dorosłych;

  • organizacja imprez urodzinowych i tematycznych dla dzieci oraz innych imprez zamkniętych na życzenie Klienta, również baby-shower

  • animacje na przyjęciach, spotkaniach
  • cykliczne spotkania w Klubie dla Mam;

b) Korzystanie z usług odbywa się na podstawie:
- opłaty jednorazowego wstępu na zajęcia, warsztaty lub za inną Usługę o charakterze jednorazowym, w wybranym przez Klienta dostępnym terminie, według odrębnego cennika lub za cenę określoną w odrębnej ofercie Organizatora;
- karnetu na zajęcia oraz inne usługi świadczone przez czas określony ( 5 tygodni ),  do wykorzystania na 4 zajęcia, za cenę określoną w Cenniku lub w odrębnej ofercie Organizatora;

 

3. Zasady korzystania z Usług:

a) korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym cennikiem;
b)
Usługi świadczone są zgodnie z Planem Zajęć, znajdującym się w miejscu prowadzenia zajęć oraz na stronie internetowej Organizatora;
c)
w razie rezygnacji z opłaconych usług Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów;
d)
w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator jest zobowiązany do zaproponowania innego terminu równorzędnej Usługi zamiennej, która nie została wykorzystana ale tylko w przypadku wcześniejszego powiadomowienia o nieobecności, na min. 12 h przed rozpoczęciem zajęć oraz tylko w okresie ważności karnetu;
e)
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi w nagłych przypadkach lub z powodu niskiej frekwencji. Zobowiązany jest wówczas do zaproponowania innego terminu Usługi lub opcjonalnie równorzędnej Usługi zamiennej.
f)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika;
g)
z zajęć nie mogą korzystać osoby chore zakaźnie; Organizator może odmówić uczestnictwa w zajęciach Uczestnikowi mającymi objawy takiej choroby, chyba, że przedstawi on zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
h)
podczas zajęć wszystkich Uczestników obowiązuje obuwie zmienne miękkie lub brak obuwia ( ale obowiązkowe skarpetki ) oraz niekrępujący ruchów strój, który może zostać trwale pobrudzony;
j)
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników;
k)
zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem;
l) zasady organizacji imprez zamkniętych, w tym urodzinowych, ustalane są każdorazowo odrębną ofertą;

 

 

4. Postanowienia Końcowe

a) w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług bez wypowiedzenia. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystane Usługi w przypadku, gdy rozwiązanie umowy następuje z winy Klienta lub Uczestnika.;
b) niniejszy Regulamin wraz z odrębnym Cennikiem Usług stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem;
c) Regulamin oraz Cennik dostępne są w miejscach prowadzenia zajęć oraz na stronie internetowej Organizatora;
d) Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
 e) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu;